Spanish / Lección 7 Contextos Escuchar

Escucha las oraciones e indica si cada oración es cierta or falsa, según el dibujo.

1 cierta falsa

2 cierta falsa

3 cierta falsa

4 cierta falsa

5 cierta falsa

6 cierta falsa

7 cierta falsa

8 cierta falsa

9 cierta falsa

10 cierta falsa

 
"Looking for a Similar Assignment? Order now and Get 10% Discount! Use Code "Newclient"